Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej, pracownicy i uczniowie, podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

img_20191004_110953_resized_20191004_111114157_768x1024jpg [150x200]

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie


1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły

2. Etos zdrowia w szkole

3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

 

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

- kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej

- zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów

- umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości

- zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki

- włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

- wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego

- włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej


W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie

- nauczyciele

- rodzice

- inni pracownicy szkoły

- inne osoby ze społeczności lokalnej


O PROMOCJI ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.Pragniemy, aby nasza szkoła była:


• miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się

• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia

• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Dnia 19 czerwca 2016 roku otrzymaliśmy Akces Szkoły Promującej Zdrowie i znaleźliśmy się na liście Łódzkich Szkół Promujących Zdrowie.