Procedury

Procedura współpracy z rodzicami

procedura_wspolpracy_z_rodzicami_uczniow.pdf

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

trudn_wychowawcze.pdf

Sposoby informowania rodziców i uczniów o sukcesach i postępach dziecka 

proc_inform_rodzicow.pdf

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia

proce_agresja.pdf

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją

zagr_przest.pdf

Procedura informowania rodziców i uczniów o wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemie oceniania 

proc_inform_rodzicow.pdf