Projekty i programy

W PAJĘCZYNIE AUTOSTRAD

EKOLOGICZNE WYZWANIA W OKOLICACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W NIESUŁKOWIE I NIE TYLKO

 


W dniu 11.12.2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął Konkurs pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach  w roku szkolnym 2015/2016".

W ramach Konkursu złożono 302 wnioski o przyznanie dofinansowania. Zarząd Funduszu przyznał dofinansowanie dla 164 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym przez Kolegium Konkursowe.

W grupie wniosków pozytywnie rozstrzygniętych znalazł się projekt pn. ,, W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko” złożony w imieniu szkoły przez Gminę Stryków.  W/w projekt napisany przez dyrektor szkoły Jadwigę Kapustę przy współudziale Małgorzaty Prusinowskiej i Edyty Leszczyńskiej- nauczycielek, które będą realizatorkami nagrodzonego wniosku, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadań ekologicznych w kwocie 14.710,00 zł.

     Projekt ,,W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko” jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. Niezwykłe położenie szkoły na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zobowiązuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych do dbałości o środowisko, do ochrony przyrody.

     Pajęczyna autostrad  oplatająca nasze siedliska zmienia powoli ekosystem występujący w tej okolicy, a więc naszym zadaniem jest obudzić świadomość ludzi dotyczącą pomocy przyrodzie: roślinom i zwierzętom, by przetrwały zmiany i zaadoptowały się w nowych realiach.

     My jako szkoła zaczynamy od ,,swojego ogródka”, ale również zachęcamy dzieci do takich samych działań u siebie w domu.. Chcemy oddziaływać na emocje uczestników projektu w pierwszej kolejności poprzez  zmysł estetyki, a następnie wzbudzić potrzebę ochrony własnego środowiska.

     Nie możemy zmienić sieci dróg ani ogromnej ilości pojazdów poruszających się po drogach, ale możemy zadbać o pozostałe jeszcze enklawy czystego środowiska i o własne otoczenie. Ponadto poznanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii i poznanie  ich roli dla środowiska uświadomi odbiorcom projektu potrzebę ochrony powietrza.

    Cel główny:

  1. Uświadomienie dzieciom i rodzicom konieczności prowadzenia różnorodnych działań ekologicznych zmierzających do zachowania  naturalnego środowiska.
  2. Uświadomienie przemian zachodzących w środowisku spowodowanych zmianami w infrastrukturze.
  3. Poznanie alternatywnych form pozyskiwania energii.

Nasz projekt przewiduje:

1. Zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do realizacji projektu

2. Wycieczki edukacyjne ( bezpłatne):

a) Wycieczka po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich ,, Zatrzymane w kadrze- poznajemy różne formy ochrony przyrody i dokumentujemy obecny stan środowiska”

b) Autostradą do Uniejowa- poznajemy alternatywne źródła energii i obserwujemy zmiany w środowisku wokół autostrad ( Geoterma- Uniejów, Turek-Elektrownia Adamów, Termy Uniejów)

c) Wycieczka do Rezerwatu parowy Janinowskie ,, Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”- poznajemy Kodeks Młodego Ekologa,

d) Autostradą do Bełchatowa- ,, Jak działa elektrownia wiatrowa?” ( Kopalnia w Bełchatowie, elektrownia wiatrowa w Kamieńsku, Edukacyjna Ekspozycja PGE ,, Giganty Mocy”)

e) Wycieczka do pszczelarza w Lipce -,, Co słychać w ulu?- zajęcia edukacyjne

f)  Wycieczka do przydomowego ogrodu- poznajemy rośliny w naszych ogródkach

g) Autostradą do Kampinoskiego Parku Narodowego- poznajemy zasady zachowania w parku narodowym, zajęcia edukacyjne.

3. Zajęcia stacjonarne:

a) Zajęcia z pracownikiem PKWŁ a temat zmian w przyrodzie w kontekście powstających autostrad,

b) Spotkanie z leśnikiem nt. ,, Zaginiony świat- czy i jak łosie i sarny trafią do lasu?”- migracje zwierząt,

c) Spotkanie z przedstawicielami wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Strykowa nt. działań ekologicznych prowadzonych w Gminie Stryków,

d) Spotkanie z pszczelarzem nt. przystosowania się owadów do zmian w środowisku,

e) Podsumowanie projektu na Pikniku Rodzinnym ,, Niesułków- nasza mała Ojczyzna”.

4. Konkursy:

a) konkurs plastyczny ,, Najpiękniejsze miejsca regionu oczami dziecka”- kl. II,

b) konkurs fotograficzny ,, Najpiękniejsze miejsca regionu- fotoreportaż ”- kl. IV, V

c) konkurs plastyczny ,, Ekologiczny pojazd przyszłości”- kl. I-III

d) konkurs plastyczny ,, Mój piękny ogród”- kl. I-III,

e) konkurs fotograficzny ,, Najpiękniejsza roślina w moim ogrodzie”.

5. Inne działania:

a) Debata szkolna ,,Rachunek zysków i start po wybudowaniu autostrad”,

b) Lekcje przyrody, zajęć technicznych: ,, Poznajemy alternatywne źródła energii”,

c) Lekcje przyrody: ,, Badamy alternatywne źródła energii”,

d) Lekcje edukacji przyrodniczej w kl. I-III- ,,Projektujemy pojazd przyszłości”,

e) Koło przyrodnicze- poznajemy rośliny rosnące w ogrodzie, uczymy się je rozpoznawać i nazywać,

f) Obchody Dnia Ziemi- sadzimy rośliny wokół szkoły,

g) Zajęcia koła przyrodniczego, zajęcia techniczne, zajęcia z wychowawcą- dbamy o posadzone rośliny.

 

     Projekt ,,W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko” będzie realizowany przy współudziale pracowników PKWŁ, p. Dariusza Serafińskiego- pszczelarza z Lipki, leśniczego, pracowników Urzędu Strykowa, mieszkańca Niesułkowa posiadającego duży i różnorodny ogród oraz rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w niektórych działaniach oraz wspierać nauczycieli w realizacji zaplanowanych działań.

     Dodatkowo Rada Rodziców przeznaczyła na realizację projektu, w ramach udziału własnego kwotę 600,00 zł na zakup sadzonek roślin, które będą posadzone w otoczeniu szkoły  i pielęgnowane przez dzieci. Rośliny te zapełnią betonowe kratki znajdujące się przy fundamencie budynku sali gimnastycznej przy szkole.

     Już od wielu lat uczniowie klasy VI kończący szkołę  kupują rośliny zielone ( Tuje) i samodzielnie sadzą na pamiątkę wzdłuż ogrodzenia szkoły, a posadzone dodatkowo w ramach w/w projektu  rośliny kwitnące będą pięknym dopełnieniem tego widoku i nauczą dzieci systematyczności i odpowiedzialności za wygląd swojego otoczenia.

     Projekt ten będzie kolejnym działaniem ekologicznym realizowanym w Szkole Podstawowej w Niesułkowie, szkole o udokumentowanych osiągnięciach w zakresie ochrony  przyrody ( m. innymi: tytuł ,, Strażnik siedlisk przyrodniczych” – ochrona kolonii nietoperzy na strychu szkolnym, utworzenie pracowni przyrodniczej ze środków WFOŚ i GW w Łodzi i inne).

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

We wrześniu 2008 r. oficjalnie przystąpiliśmy do programu ,,Czytające Szkoły” 
w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację ABCXXI 
Cała Polska Czyta Dzieciom.


Nieoficjalnie działania w zakresie szerzenia idei głośnego czytania podjęliśmy już w roku 2007. Pierwszym krokiem było wprowadzenie codziennego dziesięciominutowego czytania przez nauczyciela na jednej z lekcji. Na początku tygodnia ustalano, które to będą zajęcia, by nie skracać ciągle tych samych lekcji. Pomysł został zaakceptowany przez uczniów, jednak nie wszyscy nauczyciele go realizowali. Na szczęście głośne czytanie na niektórych lekcjach jest kontynuowane. Daje to wiele radości zarówno uczniom i nauczycielowi, pod warunkiem, że czytana książka jest ciekawa i nieobowiązkowa.
Drugim sposobem ułatwienia dzieciom kontaktu ze słowem czytanym było zainicjowanie comiesięcznych spotkań z ludźmi różnych zawodów, którzy w ciągu 45 min. głośno czytają wybrany tekst i opowiadają o swojej pracy. Spotkania te odbywają się, po dziś dzień ,w każdy ostatni czwartek miesiąca po przerwie obiadowej, dlatego zostały nazwane ,,Deserami Czwartkowymi”. Ponadto w nawiązaniu do królewskich ,,Obiadów Czwartkowych” mają charakter spotkań intelektualnych, inspirujących do kreatywnego myślenia i słuchania innych.


 


SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Dnia14.01.2009r. w Belwederze w Warszawie odbyła się 

Gala rozdania nagród w programie grantowym ,,Szkoła bez przemocy”, 

w której uczestniczyła dyrektor szkoły Jadwiga Kapusta oraz uczennica klasy IV Zuzanna Prusinowska. 
Na uroczystości obecni byli: minister Ewa Junczyk- Ziomecka- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Zbigniew Marciniak- podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jadwiga Czartoryska- Prezes Fundacji Grupy TP, Dorota Stanek- Prezes 
Polskapresse, Joanna Pilcicka- Prezes Mediów Regionalnych oraz Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka.
Nagrodzeni otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki.
Atrakcją Gali był prowadzący Maciej Orłoś oraz zwiedzanie Belwederu po zakończeniu części oficjalnej.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie znalazła się wśród
80 nagrodzonych w tej edycji i otrzymała na realizację swojego projektu
kwotę 5000 złotych.

O wielkości sukcesu świadczy fakt, że spośród około1000 projektów nadesłanych z całej Polski nagrodzono tylko 80 najlepszych.
Nasz projekt pt. ,, Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” dotyczy kategorii,, Kultura i sztuka” i adresowany jest do nauczycieli , rodziców i uczniów wszystkich klas 0-VI.
Pomysłodawczynią była pani Kalina Janowska- mama uczennicy klasy IV, a współtwórcą projektu -dyrektor szkoły Jadwiga Kapusta przy współpracy polonistki Anny Lipińskiej.
Projekt dotyczy różnorodnych form aktywności artystycznej i rozwijania zainteresowań u uczniów w tym obszarze na zajęciach pozalekcyjnych.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy i agresji (głównie słownej) poprzez wspólne warsztaty artystyczne i wycieczki, podczas których dzieci uczyć się będą współdziałania w zróżnicowanej wiekowo grupie ,obserwując zachowania i sposób komunikowania się dorosłych, wg ogólnie przyjętych norm etycznych. Poza tym uczyć się będziemy wzajemnie od siebie i pomagać sobie nie tylko w pracy, ale i w sytuacjach codziennych, bo przecież niekoniecznie ,, Jan” wszystkiego się już nauczył, a ,, Jaś” ma jeszcze wiele do zrobienia.. Wspólna praca wszystkich członków społeczności szkolnej oraz swobodna i przyjazna atmosfera zajęć pozwoli na głębsze poznanie się i większą otwartość w relacjach uczeń- nauczyciel, nauczyciel- rodzic, dziecko- rodzic, a przede wszystkim uczeń- uczeń,co przyczyni się do minimalizacji agresji słownej wśród dzieci oraz wiekszej integracji wszystkich zaangażowanych w projekt grup i poprawy współpracy z rodzicami. 
Nie bez znaczenia będzie wspólne spędzanie wolnego czasu ( na zajęciach w szkole i na zaplanowanych w projekcie tematycznych wycieczkach) i jednoczesne odkrywanie swoich talentów i zdolności w poszukiwaniu własnego pola do odnoszenia różnorodnych sukcesów. Wzmacnianie poczucia własnej wartości to kolejny cel projektu. Ważne jest również kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za pracę grupy i doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania oraz tolerancji w stosunku do współpracowników w danej grupie.
Chcemy działać w następujących dziedzinach: sztuka, plastyka, fotografika, teatr, taniec i dziennikarstwo.
O prowadzonych działaniach pisać będzie redakcja gazetki szkolnej, a wyniki naszej pracy będzie można obejrzeć na tworzonej obecnie szkolnej stronie internetowej.
Projekt zostanie podsumowany podczas tegorocznego PIKNIKU RODZINNEGO, 
zaplanowanego na 17 maja 2009 r.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII


 

Szkoła bez przemocy